Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Wzmocnienie pozycji pracowników na rzecz lepszego informowania, konsultacji i uczestnictwa w sektorze rolnictwa

Projekt zatytułowany „Wzmocnienie pozycji pracowników na rzecz lepszego informowania, konsultacji i uczestnictwa w sektorze rolnictwa“ ma na celu poprawę pozycji pracowników na rzecz lepszego informowania, konsultacji i partycypacji w sektorze rolnictwa. Projekt obejmuje związki zawodowe i organizacje pracodawców z pięciu państw członkowskich UE i dwóch krajów kandydujących (Włochy, Hiszpania, Polska, Słowenia, Bułgaria, Serbia i Macedonia Północna) i został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

 

Działania projektu obejmowały szczegółowe badanie procedur partycypacji w sektorze rolniczym, wymianę dobrych praktyk, opracowanie różnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz organizację cyklu warsztatów i okrągłych stołów.

Partycypacja pracowników obejmuje różne formy procedur informacyjnych i konsultacyjnych, które wywodzą się z dyrektyw europejskich oraz ustawodawstwa jak i również praktyki krajowej, w celu włączenia pracowników w proces podejmowania decyzji na poziomie przedsiębiorstwa w kwestiach mających wpływ na ich warunki pracy, a także sytuację ekonomiczną i gospodarczą.

Badania przeprowadzone w siedmiu krajach uczestniczących potwierdziły wstępne hipotezy, że procedury informacyjno-konsultacyjne są w rolnictwie rzadsze i mniej rozwinięte niż w innych sektorach gospodarki. Tłumaczy się to głównie specyficzną strukturą i wzorcami zatrudnienia w rolnictwie, gdyż w większości krajów w branży tej dominują małe, rodzinne gospodarstwa rolne, a niepewne warunki pracy, a nawet praca nierejestrowana są powszechne, szczególnie wśród pracowników sezonowych i migrujących. Niski poziom uzwiązkowienia w branży stanowi dodatkowe wyzwanie dla szerszego stosowania procedur partycypacji pracowników, ponieważ najczęściej są one inicjowane i prowadzone przez związki zawodowe jako przedstawicieli pracowników w tym procesie.

Pandemia Covid-19 silnie wpłynęła na sektor rolniczy we wszystkich krajach objętych badaniem, ale jej wpływ na aktywność zawodową był zróżnicowany. W niektórych krajach pandemia miała negatywny wpływ na aktywność pracowników, w innych doprowadziła do intensywniejszej wymiany informacji i konsultacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Pomimo, iż sektor rolniczy stoi przed specyficznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmiany klimatu, rozwoju technologicznego i wysiłków UE na rzecz rozwoju produkcji żywności zrównoważonej pod względem gospodarczym i środowiskowym, zebrane informacje wskazują, że potencjał udziału pracowników we wspieraniu zielonej transformacji sektora rolnego jest często niedostatecznie rozumiany i wykorzystywany. W rezultacie wyzwania gospodarcze, demograficzne i klimatyczne często oznaczają, że zainteresowane strony nie skupiają się na uczestnictwie pracowników, choć w rzeczywistości powinny one służyć jako dodatkowy powód do rozwijania i ulepszania istniejących mechanizmów informacji i konsultacji, które mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom.

Jednocześnie pracownicy rolni już bezpośrednio odczuwają konsekwencje ekstremalnych warunków pogodowych, które coraz bardziej pogłębiają zagrożenia dla zdrowia tradycyjnie kojarzone z tym sektorem. W rolnictwie odnotowuje się więcej wypadków i chorób w miejscu pracy niż w większości innych sektorów, między innymi z powodu intensywnego wysiłku fizycznego, używania maszyn i środków chemicznych oraz narażenia na działanie elementów naturalnych. Wysoki udział stanowisk pracy związanych z działalnością silnie zanieczyszczającą środowisko i w związku z tym wymagających znaczących zmian strukturalnych, aby stać się neutralnym dla klimatu, oznacza, że ​​równość społeczna zielonej transformacji przewidziana w Europejskim Zielonym Ładzie będzie stanowić szczególnie poważne wyzwanie dla niniejszego sektora.

Jednakże sprwiedliwość społeczna w procesie niniejszej transformacji będzie wymagać zaangażowania pracowników w tworzenie i wdrażanie polityk i środków, w tym na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. Pracownicy, którzy są informowani i konsultowani w sprawie tego typu decyzji, z większym prawdopodobieństwem poprą ich wdrażanie, zwłaszcza jeśli w procesie tym uwzględnione zostaną ich obawy dotyczące bezpieczeństwa pracy i jakości warunków pracy.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu AGRI-EW, a także krajowych i międzynarodowych warsztatów i dyskusji, zostały przełożone na szereg różnych wyników informacyjno-edukacyjnych, w tym praktyczny podręcznik poprawy partycypacji pracowników w rolnictwie, platformę e-learningową o tej samej tematyce, podcast i różne inne artykuły i materiały na ten temat. Biorąc pod uwagę, że przed realizacją projektu nie było wystarczającej liczby badań i materiałów na temat udziału pracowników w poszczególnych sektorach, wyniki te mogą i powinny zostać wykorzystane przez zainteresowane strony w krajach uczestniczących i innych krajach europejskich, w nadchodzących latach, w celu dalszej poprawy na rzecz lepszego informowania i konsultacji w sektorze rolnictwa.

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej pod poniższym linkiem Empowering Workers for a Better Information, Consultation and Participation in Agriculture Sector – federazione-fna-internationalprojects

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Tematy:

Artykuły o podobnej tematyce: