Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

jak stosować nawozy, przepisy regulujące stosowanie nawozów zmiany, rozporządzenieZ dniem 3 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Zaproponowane zmiany wynikają z przeprowadzonej weryfikacji dotychczasowych przepisów pod kątem ich aktualności w świetle nowych technologii stosowania nawozów i nowych ekspertyz jednostek naukowo-badawczych dotyczących oddziaływania nawozów na środowisko.

 

Do katalogu sprzętu, którym można stosować płynne nawozy naturalne i organiczne dodano aplikatory doglebowe, których zastosowanie umożliwia precyzyjne stosowanie nawozów, poprzez ich wprowadzenie na określoną głębokość do gleb. Jednocześnie ww. technika aplikacji przy stosowaniu nawozów płynnych na glebach położonych na stokach zapobiega zmywaniu nawozów ze stoku, co w konsekwencji zasadniczo zmniejsza zagrożenie występowania strat składników pokarmowych w wyniku spływu powierzchniowego.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów zmniejszono również z dotychczasowych 20 m odległości od brzegów jezior i zbiorników wodnych na których nie mogą być stosowane nawozy. Obecne uregulowania przewidują, że:

Gnojowica nie może być stosowana na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m,
Nawozy inne niż gnojowica nie mogą być stosowane w odległości co najmniej 5 m od brzegów:
- jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
- cieków wodnych;
- rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
- kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
W przypadku zbiorników i cieków wodnych mających szczególne znaczenie dla potrzeb kraju w tym w szczególności w stosunku do jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha, stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego została utrzymana 20 - metrowa strefa.

Rozporządzenie zostało opublikowane 2 lipca br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją nr 745.

 

źródło: minrol

Tematy: