Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

W Skierniewicach odbyła się konferencja „Żyzność gleby kluczem do wysokich plonów”. Jednym z najważniejszych zadań rolnictwa jest produkcja dostatecznej ilości żywności dla powiększającej się z roku na rok populacji ludzi na Ziemi. Gleba, a zwłaszcza jej żyzność i produktywność, odgrywają w tym procesie ogromną rolę. Spośród wszystkich środków wykorzystywanych w produkcji rolniczej gleba jest jedynym, który jest w pełni odnawialny. Oznacza to, że dbałość o glebę daje rolnikom możliwość użytkowania jej w wieloletnich cyklach produkcyjnych gwarantując uzyskiwanie wysokich plonów o pożądanej przez konsumentów jakości.

jak uzyskać Żyzność gleby, żyzna gleba jak sprawić aby, wysokie plony


Niemniej jednak utrzymywanie gleby w stanie wysokiej kultury oraz odpowiedniej dla uprawianych roślin żyzności wymaga prowadzenia produkcji z poszanowaniem zasobów naturalnych środowiska, zwłaszcza wody, powietrza i gleby. Dlatego zrównoważony rozwój rolnictwa uważany jest za jeden z najistotniejszych warunków stabilnego i niezagrożonego rozwoju ludzkości. Warto zatem w procesie intensyfikacji produkcji rolnej zwrócić uwagę na rolę gleby jako części ekosystemu. Stworzenie bowiem optymalnych dla roślin warunków do wzrostu i plonowania w oparciu o podstawowe, naturalne prawa agronomii pozwoli nie tylko na utrzymanie produkcji rolnej na wysokim poziomie, lecz także na ochronę środowiska naturalnego.


Prelegenci podkreślali, że dobra kondycja gleby gwarantuje sukces w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Pan Krzysztof Zachaj w swoim wykładzie przedstawił rolę zawartości próchnicy w glebie jako najważniejszy czynnik decydujący o żyzności gleb oraz wpływający na wzrost roślin, wysokość i jakość plonu. Próchnica poprawia zasobność gleb, jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Próchnica zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Związki próchnicze mają wysoką pojemność wodną i mogą zatrzymywać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Większość gleb Polski jest uboga w próchnicę. W zależności od regionu gleby ubogie w próchnicę i słabo próchnicze, tj. o zawartości próchnicy poniżej 2% stanowią 40–72% gruntów rolnych. W ostatnich 10 latach zawartość próchnicy w glebach na terenie naszego kraju spadła o około 40% i jest najniższa spośród krajów UE. Aby zapobiec temu groźnemu zjawisku degradacji gleb oraz stratom substancji pokarmowych oraz poprawić wzrost i plonowanie roślin uprawnych należy włączyć do agrotechniki preparaty, które przywrócą wysoką kulturę naszym glebom i poprawią jej kondycję.
Pan Zachaj przedstawił rolę kwasów humusowych, które są naturalnym, organicznym źródłem skoncentrowanej dawki składników pokarmowych. Podnoszą żyzność gleby oraz mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków, wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin.


Pan dr Grzegorz Cieśliński omówił wielozadaniowe funkcje gleby. Punktem wyjściowym procesu glebotwórczego jest aktywność biologiczna organizmów żyjących w glebie. Jest ona również niezbędnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie i żyzność gleby. Flora, fauna i mikroflora glebowa to podstawowe składniki tej aktywności. Wszystkie te organizmy rozdrabniają, mieszają i przetwarzają substancję organiczną, przygotowując ją dla działalności grzybów i bakterii. Ich aktywność pozwala również na wymieszanie części organicznych z częściami mineralnymi, poprawiając w ten sposób strukturę gleby. Ilość biomasy w glebie zależy od systemu uprawy gleby stosowanego przez rolnika. Jej ilość, różnorodność i aktywność są wskaźnikami jakości i żyzności gleby. Gleba jest częścią ekosystemu o zróżnicowanym składzie biologicznym, chemicznym i fizycznym. Nieustannie zachodzą w niej procesy biochemiczne i chemiczne, których dynamika uwarunkowana jest przez aktywność fauny i flory oraz składników mineralnych, a także obieg powietrza i wody.


Do prawidłowego funkcjonowania gleby niezbędna jest obecność mikro i makroorganizmów oraz zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju i wzrostu. Uprawa gleby, jej ugniatanie przez wielotonowe maszyny rolnicze, stosowanie nadmiernych ilości nawozów i pestycydów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu plonowania nie pozostają bez wpływu na życie biologiczne gleby. Aby przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi stosowanych środków produkcji, jedna z francuskich firm opracowała unikalną metodę /MIP/ odnowy procesów biologicznych gleby niezbędnych w zrównoważonej produkcji rolnej. Technologia ta polega na aktywacji metabolizmu komórkowego poprzez kontrolowane dostarczanie specyficznych związków mineralnych. Działając na naturalnie występującą w glebie mikroflorę, najlepiej przystosowaną do środowiska, w którym żyje, technologia ta stymuluje w łagodny sposób procesy zachodzące w glebie. Wywołuje to szereg reakcji sprzyjających poprawie właściwości gleby i warunków wzrostu roślin. W ten sposób metoda ta pozwala zmniejszyć degradujący wpływ intensyfikacji produkcji rolniczej na produktywność i żyzność gleb. Przykładem produktu opartego na tej technologii jest PRP SOL – stymulator funkcji życiowych gleby. Poprawia wzrost i plonowanie roślin poprzez lepsze ich korzenienie się oraz efektywne wykorzystanie przez rośliny składników mineralnych dzięki specjalnej aktywizacji procesów metabolicznych. Substancje aktywne umieszczone są na matrycy węglanów wapnia i magnezu przy pomocy substancji spajającej pochodzenia naturalnego – lignosulfonianu. Zwiększenie różnorodności biologicznej i wzrost aktywności mikroorganizmów żyjących w środowisku glebowym prowadzą do: zwiększenia populacji i aktywności i makrobiologicznej (pożyteczna fauna glebowa, np. dżdżownice), intensyfikacji procesów humifikacji, poprawy struktury (zwiększenia porowatości, zmniejszenia zwięzłości), zwiększenia pojemności wodnej i sorpcyjnej oraz zwiększenia dostępności fosforu (P) i potasu(K) dla roślin. Działając na część biologiczną gleb, stymulator funkcji życiowych gleb poprawia jednocześnie ich żyzność i produktywność.

Wzmocnienie naturalnych funkcji ekosystemu gleba/roślina z zachowaniem jego równowagi stwarza rolnikowi podwaliny dla wprowadzenia rolnictwa zrównoważonego.


Ze względu na istotę poruszanych podczas konferencji problemów cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja jej uczestników. Byli to głównie rolnicy i sadownicy z centralnej Polski.

 

 

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce