Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Pieniądze  z PO RYBY 2007 - 2013Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje ochronę oraz racjonalną eksploatację żywych zasobów w Bałtyku i wodach śródlądowych, a także przetwarzanie i obrót produktami z ryb w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska. Cele te realizowane są w Polsce za pomocą Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi około 1 miliard euro. ARiMR do tej pory przyjęła 5,5 tysiąca wniosków o udzielenie wsparcia z tych pieniędzy.

 

Zakres pomocy finansowej objętej tym programem jest niezwykle szeroki. Dofinansowanie można uzyskać począwszy od inwestycji zmierzających do restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej i dostosowaniu jej zdolności połowowych do zasobów dorsza w Bałtyku, poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, projektów pilotażowych i wymianę doświadczeń służących lepszej organizacji sektora rybackiego, po pomoc na przekwalifikowanie się zawodowe, czy też podjęcie własnej działalności niezwiązanej z rybołówstwem przez mieszkańców obszarów, którzy w wyniku procesu modernizacji stracili dotychczasowe miejsca pracy.

 

Działania finansowane z nowego programu rybackiego spotkały się z dużym zainteresowaniem armatorów, samorządów, placówek naukowych oraz firm, które zajmują się przetwórstwem i obrotem rybami. Beneficjenci starający się o wsparcie z tego programu złożyli w pierwszych dwóch latach wdrażania blisko 8 tys. wniosków.

 

W ramach Programu w dalszym ciągu dostępne są środki przewidziane dla rybaków i armatorów na pomoc publiczną z tytułu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej oraz modernizację jednostek rybackich obejmujące wymianę silnika głównego, wymianę narzędzi połowowych czy też zakup i montaż urządzeń nawigacyjnych. Właściciel statku może również otrzymać premię za złomowanie lub przekwalifikowanie jednostki do działalności dochodowej lub niedochodowej niezwiązanej z rybołówstwem.

 

Około 550 mln zł czeka na samorządy, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje, grupy i stowarzyszenia, które będą inwestować w modernizację portów, przystanie na wybrzeżu Bałtyku oraz w budowę miejsc wyładunku i dystrybucji świeżych ryb. Przyznane przez ARiMR dofinansowanie może w 100% pokryć koszty takich inwestycji.

 

Na wsparcie inwestorów unowocześniających przetwórstwo i obrót rybami Agencja może przeznaczyć w sumie ponad 410 mln zł. Wnioski złożone w 2009 i 2010 r. przekroczyły 100% środków przewidzianych w programie na takie działania. Przyznana pomoc może pokryć do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 30% w przypadku przedsiębiorstw średnio dużych.