Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Agencja Rynku Rolnego rozpoczyna proces rozdysponowania 20 mln euro przyznanych Polsce przez Komisję Europejską z przeznaczeniem na wsparcie producentów mleka.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego można składać do dnia 30 kwietnia 2010 r. w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć:

Kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa.

W celu ułatwienia producentom składania kompletnych dokumentów, w przypadku osobistego złożenia wniosków o udzielenie wsparcia wraz z oryginałami umów o prowadzenie rachunku bankowego, pracownicy OT ARR będą wykonywać kserokopie przedmiotowych umów.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:

* w dniu 31 marca 2009 r. posiadali kwotę mleczną w wysokości nie niższej niż 20.000 kg i nie wyższej niż 200.000 kg oraz * w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę w wysokości nie niższej niż 20.000 kg.

 

W przypadku producentów posiadających limity produkcyjne przeznaczone zarówno na dostawy oraz sprzedaż bezpośrednią, warunek uważa się za spełniony, gdy suma tych ilości na dzień 31 marca 2009 r. wynosi nie mniej niż 20.000 kg i nie więcej niż 200.000 kg oraz na dzień złożenia wniosku suma posiadanych limitów jest nie niższa niż 20.000 kg.

Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 r.

 

Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone zostaną producentom w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Formularze wniosków dostępne będą na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Oddziałach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujących.

 

Wnioski można składać osobiście we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuję się datę nadania w placówce pocztowej, czyli datę stempla pocztowego.

 

Jednocześnie, Agencja Rynku Rolnego zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym o możliwie sprawne złożenie przedmiotowych wniosków i tym samym nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to weryfikację złożonych dokumentów i przyspieszy proces rozdysponowania środków.źródło: ARR

Tematy: