Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Przyszłość mleka

Ponad 400 delegatów reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha dostaw produktów mleczarskich oraz zainteresowane podmioty polityczne i administracyjne wzięło udział w konferencji w Brukseli

na której omawiane były perspektywy dla rynku mleczarskiego w związku z niedawnymi ekstremalnymi wahaniami cen i planowanym zniesieniem kwot mlecznych dla produkcji mleka.

Ceny płacone producentom mleka wiosną ubiegłego roku spadły do wyjątkowo niskich poziomów, dla wielu rolników znacznie poniżej kosztów produkcji. Zastosowanie przez Komisję instrumentów wspierania rynku, a zwłaszcza interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, miało kluczowe znaczenie dla opanowania rynku i pomogło nie tylko w ustabilizowaniu cen, ale również stworzyło podstawy do powrotu do równowagi jeszcze w tym samym roku. Na konferencji omawiane były w szczególności ważne kwestie znajdujące się obecnie w programie obrad grupy wysokiego szczebla ds. mleka.

Pod koniec okresu zarządzania kryzysem na rynku mleczarskim w 2009 r. oraz w kontekście wniosków z oceny funkcjonowania reformy WPR potwierdzających wstrzymanie kwot w 2015 r., Komisja powołała grupę wysokiego szczebla do zbadania średnio- i długoterminowych rozwiązań, których celem jest stabilizacja rynku i dochodów producentów przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości na rynku. rolników

Tematy: