Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Ogłoszenie upadłości

Problem nadmiernego zadłużenia dotyczy różnych grup społecznych, również rolników. Do 2014 roku brakowało jednoznacznych regulacji odnoszących się do zdolności upadłościowej osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z przepisem art. 6 pkt 5 Prawa upadłościowego i naprawczego w brzmieniu przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku – nie można było ogłosić upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Ustawodawca wprowadził jednak zmiany, jednoznacznie regulując zdolność upadłościową rolników.

Zdolność upadłościowa rolników

Obecna regulacja zawarta w przepisie art. 6 pkt 5 Prawa upadłościowego i naprawczego jednoznacznie wskazuje, że można ogłosić upadłości osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwo rolne, a nie prowadzą innej działalności gospodarczej/zawodowej. Innymi słowy – osoba prowadząca gospodarstwo rolne może ogłosić upadłość konsumencką, jednak pod warunkiem, że nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Co ważne, osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą lub zawodową może ogłosić upadłość na zasadach ogólnych, czyli właściwych dla przedsiębiorców.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawowymi przesłankami ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu konsumenta oraz stan niewypłacalności. Należy jednak pamiętać o tym, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w następujących przypadkach:

  • jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności, a także istotnie zwiększył jej stopień umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa,

  • jeżeli w stosunku do dłużnika, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów dot. upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone, ale z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

  • jeżeli ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, w związku z np. niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

  • jeżeli dłużnik, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, mimo obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów nie zgłosił, w określonym terminie, wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

  • jeżeli czynność prawna, dokonana przez dłużnika w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

  • jeżeli w stosunku do dłużnika, w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku, prowadzone było postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość/część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo zachowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

  • jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że owa niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na formularzu urzędowym. Nie należy zwlekać z rozpoczęciem postępowania, ponieważ często to jedyny, skuteczny sposób na poradzenie sobie z zadłużeniem. Jednak ze względu na fakt, że postępowanie upadłościowe jest dość skomplikowane, kilkuetapowe, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dokładniejsze informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl.