Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Od pH profilu glebowego uzależnione jest wiele czynników warunkujących sukces nawożenia. Najważniejsza jest efektywność pobierania składników odżywczych przez rośliny uprawne, a także ilości zużywanych nawozów podczas nawożenia. Regularne monitorowanie oraz odpowiednie modyfikowanie odczynu gleby pozwoli prawidłowo dobrać nawozy doglebowe i dolistne, a także ograniczyć koszty nawożenia.

Odczyn gleby a nawożenie roślin uprawnych

Gros mikro- i makroskładników niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych przyswajana jest przez gleby o pH od 6,5 (lekko kwaśnego) do 8,5 (zasadowego). Utrzymując prawidłowe pH gleby, możliwe jest zwiększenie ilości przyswajanych składników odżywczych z gleby, a także skuteczniejsze wykorzystanie pierwiastków zawartych w nawozach dolistnych Dr-green. Co więcej, utrzymując odczyn profilu glebowego na odpowiednim dla danego pierwiastka poziomie, możliwe jest znaczne zredukowanie ilości stosowanych dawek nawozów.

Odczyn gleby a najważniejsze pierwiastki obecne w nawozach

Do podstawowych składników odżywczych obecnych w nawozach do roślin uprawnych zalicza się azot, fosfor i potas. Wchłanianie tych pierwiastków jest bezsprzecznie najważniejsze. Niemniej jednak, podczas nawożenia należy utrzymywać pH gleby na takim poziomie, który zapewni również efektywne wchłanianie się drugoplanowych mikroelementów, takich jak m.in.: cynk, magnez, mangan, bor, molibden, miedź, czy żelazo.

Azot najlepiej wchłania się z gleby w przedziale pH od 6,5 do 8,5

Azot to kluczowy plonotwórczy składnik odżywczy. Najefektywniej pobierany jest on przez rośliny uprawne z gleby o odczynie od 6,5 do 8,5. W takim środowisku możliwe jest zachodzenie procesów nitryfikacji, czyli przemiany formy amonowej w azotanową, będącą najłatwiej przyswajalną przez rośliny formą azotu. Niestety zbyt intensywne nawożenie azotem sprawi, że rośliny nie będą w stanie pobrać azotanów, co może prowadzić do wydalania azotanów poza system korzeniowy rośliny, a w konsekwencji do zakwaszania gleby. Stąd też istotne jest, by nie stosować zbyt dużych dawek azotów oraz regularnie nadzorować pH gleby.

Potas jest najłatwiej dostępny w glebach o pH powyżej 6,5

Potas jest pierwiastkiem, który preferuje gleby o odczynie zasadowym i obojętnym. Zbyt duże zakwaszenie profilu glebowego znacząco ogranicza zatrzymywanie potasu w strukturach gleby, przez co z łatwością jest on wymywany poza system korzenny. Chcąc zachować prawidłowe warunki do wnikania potasu, należy zachować pH gleby na poziomie powyżej 6,5.

Fosfor przyswaja się z gleby o pH od 7,0 do 8,0

Fosfor jest dość słabo przyswajalnym pierwiastkiem, ponieważ ogólnie w Polsce przeważają gleby kwaśne. Fosfor w glebie o zbyt zasadowym pH tworzy magnez i fosforany wapnia, które uniemożliwiają wchłanianie się fosforu do struktur roślin uprawnych. Z kolei w glebie o zbyt kwaśnym odczynie fosfor wiąże się do fosforanów glinu, również uniemożliwiając prawidłowe wchłanianie.

By zachować prawidłowe warunki do przyswajania fosforu, konieczne jest stosowanie preparatów obniżających pH. Warto również każdorazowo po zastosowaniu nawozów azotowych zweryfikować odczyn gleby i upewnić się, że fosfor – oraz inne składniki odżywcze – mają odpowiednie warunki do wchłaniania się do struktur roślin uprawnych.

Analiza pH gleby powinna być przeprowadzana regularnie

Tylko prawidłowy odczyn profilu glebowego pozwoli nawozić efektywnie oraz wydajnie. Wiedza o odczynie gleby zagwarantuje możliwość prawidłowego dobrania metody nawożenia, a także wyboru odpowiednich nawozów dolistnych i dogruntowych. Dbając o pH gleby, rolnicy mogą zracjonalizować zużycie nawozów oraz zapewnić roślinom idealne warunki glebowe do wzrostu i plonowania, co przedłoży się na maksymalizację zysków z hektara.

Tematy: