Przetarg na sprzedaż Elewatora zbożowego w Kruszwicy

nopic
Zobacz wszystkie ogłoszenia rolnicze AGRO
Spółka Krajewski Agro sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynków oraz użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość zabudowana jest trzema bateriami elewatorów zbożowych o pojemności 50 tys. ton oraz budynkami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągłej eksploatacji. Powierzchnia gruntu wynosi 1,7037 ha i położona jest w Kruszwicy przy ulicy Niepodległości 42B na działkach o nr ewidencyjnych 7/1, 7/9, 7/10, 7/8, 7/11, 6/12 dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi Księgi Wieczyste nr 00054898/8 oraz 00072117/2


Dział III i IV KW 00054898/8 i 00072117/2 – wpisane są Obciążenia hipoteką łączną, która zostanie wykreślona przed podpisaniem aktu notarialnego.

Powyższa nieruchomość składa się z:
 trzech baterii silosów zbożowych żelbetowych o pojemności 50 tys. ton wraz z urządzeniami transportu poziomego i pionowego
 budynku administracyjno-socjalnego, budynku wagi, wagi samochodowej elektronicznej 50 ton oraz laboratorium z pełnym wyposażeniem, wiaty nad wagą
 dwóch koszy zasypowych o zdolności przyjęciowej 240t/h, wywrotnicy samochodowej, suszarni nasion gazowej SU 15,
 bocznicy kolejowej, budynku garażowego oraz pawilonu handlowego – hali magazynowej,
 utwardzonych dróg dojazdowych.

Przetarg odbędzie się 22.03.2016r. Godz. 13:00 w oddziale spółki w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42 B.
Cena wywoławcza do przetargu netto: 3.750.000,00 zł.

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości: 375.000 zł, płatne najpóźniej do dnia 22.03.2016r (ujawnione na rachunku Sprzedającego)
na rach.: 60 1050 1139 1000 0090 3029 5308 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż elewatora”
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, wg. stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym przypadku podatek VAT nie zostanie doliczony.
Zapłata winna być odnotowana na rachunku bankowym Sprzedającego nie później niż w dzień zawarcia umowy przenoszącej własność, jednak nie później niż przed podpisaniem aktu notarialnego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.
Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu, przed rozpoczęciem przetargu okazują nw. dokumenty w oryginale:
- w przypadku osoby fizycznej – dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu
oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

- w przypadku osoby prawnej aktualny (3 miesiące) odpis z rejestru sądowego lub wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał.
Akt notarialny zostanie podpisany w jak najkrótszym możliwym terminie po wykreśleniu hipotek jednak nie później nisz 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni roboczych.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wszelkie informacje można uzyskać w oddziale Spółki w Kruszwicy przy ulicy Niepodległości 42B lub pod nr tel. 602 524 962.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 602 524 962.
Typ: Sprzedam
Stan przedmiotu:
Cena:
Kontakt:
Agro
Telefon:
Kruszwica
Kujawsko-pomorskie
E-mail: torun@krajewskiagro.pl
Data dodania: 2016-01-20
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce