Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca , ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Jak ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich?

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek o ich przyznanie wraz z załącznikami i złożyć go w ARiMR. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Jeżeli wszystkie dane w nim zawarte się zgadzają, wystarczy podpisać taki wniosek i złożyć go do ARiMR. Wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość wypełnieni e-wniosku. To bardzo wygodna forma ubiegania się o płatności bezpośrednie, ponieważ system automatycznie sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny, a samo złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczy jedynie wysłać wniosek elektronicznie. Aby skorzystać z aplikacji e-wniosek, trzeba mieć specjalny login i kod dostęp do systemu informatycznego ARiMR. Kto go nie posiada, musi wystąpić do kierownika biura powiatowego o nadanie takich uprawnień. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać też osobiści lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Agencja zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę

Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.  W przypadku bowiem gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r. , chyba że ten termin upłynął.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych dokumentów.

O jakie dopłaty można ubiegać się w 2016 r.?

W roku 2016 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie:

płatności bezpośrednich, w tym:

 • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),
 • płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,
 • płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,
 • płatności do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 • płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),
 • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 • płatności do powierzchni uprawy lnu,
 • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności do krów,
 • płatności do bydła,
 • płatności do owiec,
 • płatności do kóz;


płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

i po raz pierwszy od roku 2016

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

Uwaga rolnicy dzierżawiący grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych

Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego użytkowania lub użyczenia albo została wydana decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd.  Płatności będą przysługiwały również rolnikom, którzy posiadają te grunty  na podstawie innego tytułu prawnego.

Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny.

Dywersyfikacja upraw i obszary proekologiczne

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadający 10 i więcej hektarów gruntów ornych są zobowiązani realizować praktykę dywersyfikacji upraw, a rolnicy posiadający co najmniej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). W 2016 r. istnieje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych.
ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA.

arimr.gov.pl / Departament Płatności Bezpośrednich

Tematy: