Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

realizacja dopłat dla rolników za 2011, wypłaty dla rolników za 2011Do 3 stycznia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła blisko 4,9 miliarda złotych w ramach realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 617 tys. rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r., a powinna je zakończyć do 30 czerwca 2012 r.

 

 

Wiosną 2011 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,36 miliona rolników. W Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty  spośród wszystkich krajów  Unii Europejskiej, a na dopłaty w naszym kraju przewidziano 14,346 miliarda złotych, z czego 80%  pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.

Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymają rolnicy za 2011 r. jest wyższa niż ta, którą otrzymali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz  korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 30 września br., zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok.  Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro, podczas gdy w ubiegłym roku wynosił on 3,9847 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł.

 

Stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2011 r. zostały opublikowane na początku listopada br. w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynoszą:

710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
1 476,08 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.,
219,53 zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
410,89 zł/sztukę płatność do krów,
103,05 zł/sztukę płatność do owiec,
56,00 zł/tonę płatność cukrowa,
173,33 zł/tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
1 761,99 zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich.

 

Na poszczególne rodzaje płatności bezpośrednich przeznaczone zostaną następujące kwoty:

jednolita płatność obszarowa -  9 973 452 826,01 zł,
uzupełniająca płatność podstawowa - 2 607 566 879,51 zł,
uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych  - 768 709 353,09 zł,
uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. - 3 189 218,45 zł,
specjalna płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych - 47 572 936,92 zł,
płatność do krów - 125 540 865,26 zł,
płatność do owiec - 6 607 153,80 zł,
płatność cukrową - 702 075 103,52 zł,
oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów) -26 819 808,19 zł,
przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich - 84 576 000,00 zł.

 

Dopłaty są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi produktami na światowych rynkach. Wiele gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej zapewne by też upadło.

Wnioski o przyznanie  dopłaty dopłat bezpośrednich składane są co roku w biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia.

 

Departament Komunikacji Społecznej Minrol

Tematy: