Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2011/2012. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach ww. mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

  • związki pszczelarskie
  • stowarzyszenia pszczelarzy
  • zrzeszenia pszczelarzy
  • spółdzielnie pszczelarskie
  • grupy producenckie pszczelarzy
  • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

 

W sezonie 2011/2012 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

-    przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji

-    zakup sprzętu pszczelarskiego

-    zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

-    zakup lawet do przewozu uli

-    zakup urządzeń laboratoryjnych

-    wykonanie analiz jakości miodu

-    zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich

-    wdrażanie programów badawczych.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.


Projekty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Projekt wsparcia rynku produktów pszczelich 2011/2012”. Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2011 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Więcej na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce