Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2011/2012. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach ww. mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

  • związki pszczelarskie
  • stowarzyszenia pszczelarzy
  • zrzeszenia pszczelarzy
  • spółdzielnie pszczelarskie
  • grupy producenckie pszczelarzy
  • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

 

W sezonie 2011/2012 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

-    przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji

-    zakup sprzętu pszczelarskiego

-    zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

-    zakup lawet do przewozu uli

-    zakup urządzeń laboratoryjnych

-    wykonanie analiz jakości miodu

-    zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich

-    wdrażanie programów badawczych.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.


Projekty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Projekt wsparcia rynku produktów pszczelich 2011/2012”. Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2011 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Więcej na stronie internetowej www.arr.gov.pl