WIĘCKOWICE K. ZABIERZOWA / DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

WIĘCKOWICE K. ZABIERZOWA / DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
Zobacz wszystkie ogłoszenia rolnicze POLCON
Poniżej zamieszczamy wyciąg z warunków przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Więckowicach koło Zabierzowa.

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z trybem określonym poniżej.

Zainteresowanym zostaną udostępnione pełne warunki przetargu - prosimy o kontakt przez formularz OLX. Warunki przetargu są także dostępne do pobrania pod linkiem: we.tl/t-aI9CXVKrUT

§ 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie na warunkach rynkowych na okres 2 lat i 11 miesięcy nieruchomości rolnej składającej się z działek ewidencyjnych numer 207/21 i 207/22 (wydzielone z dotychczasowej działki ewidencyjnej numer 207/15), o sposobie korzystania R – grunty orne, położone w Więckowicach, gmina Zabierzów, powiat Krakowski, województwo Małopolskie, obręb ewidencyjny 0020 Więckowice, o powierzchni 27,3768 ha (dla której to działki 207/15 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, prowadzi księgę wieczystą numer KR2K/00047557/7 [podział geodezyjny działek nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej]) oraz działek ewidencyjnych numer 207/16, o sposobie korzystania Ł – łąki trwałe i 207/24 oraz 207/25 (wydzielone z dotychczasowej działki ewidencyjnej numer 207/17), o sposobie korzystania R – grunty rolne, położone w Więckowicach, gmina Zabierzów, powiat Krakowski, województwo Małopolskie, obręb ewidencyjny 0020 Więckowice, o łącznej powierzchni 27,6854 ha (dla której to działki 207/16 oraz 207/17 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, prowadzi księgę wieczystą numer KR2K/00047554/6 [podział geodezyjny działek nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej]) [działki ewidencyjne numer 207/21, 207/22, 207/16, 207/24 oraz 207/25 będą dalej zwane łącznie: „Nieruchomością”].

§ 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy można oglądać samodzielnie do upływu dnia składania ofert.

§ 3. Cena wywoławcza

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto.

§ 4. Warunki uczestnictwa w przetargu dla zainteresowanych dzierżawą Nieruchomości

1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę Nieruchomości Polcon.con”, w terminie do dnia 15 listopada 2022 r., na dane i adres: Sz. P. Michał Konieczny – likwidator Polcon.con sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Decyduje data wpływu przesyłki do likwidatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta złożona przez uczestnika przetargu po wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.
5. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.
6. Oferent sam ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Uczestnictwo w przetargu na dzierżawę Nieruchomości nie wymaga wpłacenia wadium.
8. Na oferencie będzie ciążył obowiązek pokrycia wszystkich kosztów i innych opłat związanych z zawarciem umowy dzierżawy.
9. Wydzierżawieniu będzie podlegać Nieruchomość, jako integralna całość, bez możliwości wydzierżawienia wyłącznie fragmentu Nieruchomości.
10. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w warunkach przetargu.

§ 5. Oferta – wymogi formalne

Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać co najmniej:

1. Pełne dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer KRS, numer REGON i numer NIP oferenta. Oferta każdorazowo winna zawierać również numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej e-mail.
2. W przypadku, gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania oferenta powinna przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców, tj. z KRS lub z CEIDG (bądź informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte na dzień składania oferty są nadal aktualne. W przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego
3. Datę i miejsce sporządzenia oferty.
4. Wysokość oferowanego czynszu dzierżawnego brutto w złotych polskich (PLN) (dokładne oznaczenie kwoty winno nastąpić w postaci cyfrowej oraz słownej).
5. Oświadczenie oferenta o posiadaniu wystarczających środków na pokrycie czynszu dzierżawnego w pełnej wysokości.
6. Oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczania, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich należności publicznoprawnych wiążących się z Nieruchomością, w tym w szczególności podatku rolnego.
7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ewentualnie przeprowadzanej ustnej licytacji, w pełni je akceptuje i nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.
8. Oświadczenie, że oferentowi znany jest aktualny stan faktyczny, techniczny oraz prawny Nieruchomości oraz że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, ani uwag, przyjął do wiadomości okoliczność, o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszych warunków przetargu i nie wnosi oraz nie będzie kierował wobec wydzierżawiającego żadnych roszczeń.
9. Podpis oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru i zasadami reprezentacji, bądź pełnomocnika.

§ 6. Rozstrzygnięcie przetargu oraz zasady ustnej licytacji

1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez likwidatora spółki Polcon.con sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.
2. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 listopada 2022 r., o godzinie 15:00, w Kancelarii Likwidatora Michała Koniecznego w Krakowie (30-549), przy ul. Kącik 4.
3. Likwidator zastrzega na swoją rzecz prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych, do odwołania lub zamknięcia (zakończenia) przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia ustnej licytacji, zmiany warunków przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, pomimo wyboru oferenta w toku przetargu, bądź ustnej licytacji.

§ 8. Warunki/informacje dodatkowe

1. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Szczegółowe informacje o przetargu, w szczególności jego warunków, udzielane będą telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00, pod numerem 12 395 71 61.
3. Nieruchomość będzie znajdować się w okolicy obszaru realizacji inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79”, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2022 r., nr 25/2022, znak: WI-VI.7*********2021.AL, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wobec czego oferent winien jest przyjąć do wiadomości, iż realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej może czasowo utrudniać swobodną i niezakłóconą uprawę roli na obszarze Nieruchomości.
4. W księdze wieczystej numer KR2K/00047557/7 widnieje działka ewidencyjna numer 207/15, która na mocy decyzji, o której mowa w ust. 3 powyżej, ulegnie podziałowi na działki ewidencyjne numer 207/20, 207/21 i 207/22, z których działka ewidencyjne numer 207/20 o powierzchni 1 h 85 a 32 m2 będzie przeznaczona pod inwestycję drogową i nie będzie stanowiła przedmiotu umowy dzierżawy. Natomiast w księdze wieczystej numer KR2K/00047554/6 widnieje działka ewidencyjne numer 207/17, która na mocy decyzji, o której mowa w ust. 3 powyżej, ulegnie podziałowi na działki ewidencyjne numer 207/23, 207/24 i 207/25, z których działka ewidencyjne numer 207/23 o powierzchni 1 ha 52 a 50 m2 będzie przeznaczona pod inwestycję drogową i nie będzie stanowiła przedmiotu umowy dzierżawy.
5. Likwidator informuje, że zgodnie z zapisami umowy spółki POLCON.CON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zawarcie umowy mającej za przedmiot oddanie Nieruchomości w dzierżawę będzie wymagało powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników POLCON.CON sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwały wyrażającej zgodę na obciążenie Nieruchomości, poprzez zawarcie umowy dzierżawy.
Typ: Inne
Stan przedmiotu: Używane
Cena:
Kontakt:
POLCON
Telefon:
Więckowice
Małopolskie
E-mail: polcon@interia.pl
Data dodania: 2022-10-20