Doradztwo rolnicze

rolnictwo wiadomości dla rirm rolniczychOd 20 października wnioski o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej.." mogą składać wyłącznie podmioty skonsolidowane

Wiele zakładów przetwórczych zostało zmoderninzowanych dzięki pieniądzom z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

 

 

Już po raz piąty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poprzednie nabory zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2010.

 

Tegoroczny nabór wniosków rozpoczął się 20 października, a ARiMR ma do rozdysponowania ponad pół miliarda złotych. Najpierw, do 9 listopada 2011 r., wnioski o pomoc będą mogły składać wyłącznie podmioty skonsolidowane, czyli:

 

  • centra dystrybucji powstałe nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r., które zajmują się handlem hurtowym produktami rolnymi i zostały utworzone przez przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego działających co najmniej od 1 stycznia 2007 r.

 

Swoje wnioski o pomoc muszą złożyć w Centrali ARiMR, mieszczącej się  w Warszawie przy ul. Poleczki 33. Dotychczas Agencja przyjęła 11 takich wniosków, a wynikająca z nich łączna kwota wsparcia wynosi 133,5 mln zł.

 

Jeżeli do 9 listopada 2011 r. wnioski o pomoc złożone przez podmioty skonsolidowane i centra dystrybucji nie wykorzystają w całości dostępnego limitu środków w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" wtedy, od 10 listopada 2011 r. swoje wnioski będą mogły złożyć także inni zainteresowani - grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. W tym przypadku wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Oczywiście w tym czasie swoje wnioski mogą składać także podmioty skonsolidowane, z tym, że miejscem ich złożenie musi być wyłącznie Centrala ARiMR w Warszawie.

 

Termin na złożenie wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2011 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż 31 grudnia br.

 

Uwaga, wnioski złożone przez podmioty niewymienione powyżej zostaną odrzucone przez ARiMR.

Pomoc finansowa z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.  Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można też dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.

 

Maksymalny poziom wsparcia jaki może otrzymać wnioskodawca z ARiMR jest zróżnicowany i wynosi:

  • 25% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta, który zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczający 200 mln euro i jednocześnie nie prowadzi działalności jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • 40% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • 50% kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez Beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który:

co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw,
jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, lubrealizuje operację dotyczą przetwarzania produktów rolnych na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.

 

Maksymalna wartość pomocy jaką może otrzymać z ARiMR przedsiębiorca w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" może wynieść 50 mln zł gdy wniosek zostanie złożony przez podmioty skonsolidowane lub centra dystrybucji oraz 20 mln zł w innych przypadkach.

 

Pomoc przysługuje według kolejności złożonych wniosków.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

źródło: ARMiR

Porady dla rolników

Ekologiczne rozwiązania w rolnictwie – poznaj wydajne systemy grzewcze Vaillant

portal rolniczy

Ekologia nie jest już postrzegana jako chwilowy trend, co prowadzi do nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu wi...

Technologia rolnicza

Ursus w pierwszej trójce najchętniej kupowanych ciągników

portal rolniczy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z agencji Martin & Jacob monitorującej rynek rolniczy ...

Słownik rolniczy

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce